ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2015 г., свързани с корпоративния данък за 2016 г., и на предложените изменения и допълнения в Зкпо по отношение облагането н
авторски материал, стр. 16
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2015 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с корпоративния данък за 2016 г. – 2016
авторски материал, стр. 23
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, произтичащи от новите Закон за предучилищното и училищното образование и Закон за счетоводството, направени в края на 2015 г., свързани с корпоративния данък за 2
авторски материал, стр. 46
Писмо № М-94-М-5 от 13.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 51
Писмо № М-24-36-98 от 15.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 52
Писмо № 24-39-151 от 18.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 58
Писмо № 20-19-13 от 18.04.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 69
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в закона за 2016 г. и практика по прилагането им – 2016 г.
авторски материал, стр. 74
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Данъчно третиране на доходите в натура – 2016 г.
авторски материал, стр. 92
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ – 2016 г.
авторски материал, стр. 102
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции – 2016 г.
авторски материал, стр. 117
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Kазуси от практиката - Данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания – 2016 г.
авторски материал, стр. 119
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Kазуси от практиката - Ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация – 2016 г.
авторски материал, стр. 121
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Kазуси от практиката - Издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ – 2016 г.
авторски материал, стр. 123
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Kазуси от практиката - Доходи от продажба на недвижимо имущество – 2016 г.
авторски материал, стр. 124
Писмо № 15-00-4 от 23.03.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 127
Писмо № 24-38-11 от 23.03.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 130
Писмо № 94-00-43 от 31.03.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 132
Писмо № 07-00-81 от 05.04.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 134
Писмо № 3_813 от 18.04.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 137
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, валидни за 2016 г. – 2016 г.
авторски материал, стр. 146
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на гражданските дружества по ЗДДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 173
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение, когато се извършват две доставки на стоки, на които съответства само един техен превоз - 2016 г.
авторски материал, стр. 175
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Определяне на мястото на изпълнение на услуга, когато получателят е ДЗЛ, установено в трета страна - 2016 г.
авторски материал, стр. 177
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на услуга по превоз и съхранение на отпадъци - 2016 г.
авторски материал, стр. 181
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на освободена доставка на недвижим имот, извършена между свързани лица - 2016 г.
авторски материал, стр. 182
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа при автомобилен превоз на стоки, съпроводен и с фериботен превоз на товарния автомобил - 2016 г.
авторски материал, стр. 184
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Определяне на данъчната основа и дължимия ДДС за доставки на недвижими имоти - 2016 г.
авторски материал, стр. 186
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на отстъпки, давани от НЗОК по реда на Наредба № 10 от 2009 г. - 2016 г.
авторски материал, стр. 188
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Доставка на поземлен имот, включен в състава на УПИ - 2016 г.
авторски материал, стр. 189
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Условия за наличие на ВОД и анулиране на такива доставки - 2016 г.
авторски материал, стр. 190
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Удостоверяване наличието на извършена ВОД, облагаема с нулева ставка - 2016 г.
авторски материал, стр. 193
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Доставки на стоки с място в България, по които клиентът е установен в държава членка, а стоките се изнасят към трета страна, но на името на клиента, а не на българския доставчик - 2016
авторски материал, стр. 197
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Износ на стоки от България под ДДС номер, издаден от друга държава членка - 2016 г.
авторски материал, стр. 198
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Продажби на стоки по електронен път на клиенти от ЕС и от трети страни - 2016 г.
авторски материал, стр. 200
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - ВОП на употребяван автомобил от лице - дилър и неговата продажба в България - 2016 г.
авторски материал, стр. 203
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Покупка на произведение на изкуството от регистрирано лице, което не е дилър на такива стоки - 2016 г.
авторски материал, стр. 204
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Обърнато данъчно задължение за получена услуга от чуждестранен спедитор - 2016 г.
авторски материал, стр. 206
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Корекция на ползван данъчен кредит за апортирани активи - 2016 г.
авторски материал, стр. 208
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Определяне на съотношението по чл. 92, ал. 3, т. 1 и 2 ЗДДС за ускорено възстановяване на ДДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 209
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване в дневника за продажбите и справка-декларацията за ДДС на услуга с място на изпълнение в държава членка, по която получателят е регистрирано лице в тази държа
авторски материал, стр. 211
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация на български доставчик за целите на ДДС в друга държава членка - 2016 г.
авторски материал, стр. 213
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по повод осъществяване на услуги по електронен път - 2016 г.
авторски материал, стр. 215
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по чл. 97а ЗДДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 216
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Процедури по ЗДДС при вливане на търговски дружества - 2016 г.
авторски материал, стр. 219
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране на сделките с недвижими имоти по ЗДДС – 2016 г.
авторски материал, стр. 221
Коментар по данъка върху добавената стойност - Безвъзмездно предоставяне на услуга за лични нужди по чл. 9, ал. 3, т. 2 ЗДДС – 2016 г.
авторски материал, стр. 241
Писмо № 24-39-169 от 14.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 265
Писмо № 37-00-233 от 19.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 268
Писмо № 20-19-7 от 28.03.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 297
Писмо № 94-00-45 от 04.04.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 300
Писмо № 96-00-100 от 21.04.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 302
Писмо № 20-00-120 от 16.06.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 304
Писмо № 20-00-157 от 10.08.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 306
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2016 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в новия Закон за счетоводството – 2016 г.
авторски материал, стр. 312
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2016 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване – 2016 г.
авторски материал, стр. 351
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2016 година - Изготвяне на годишните финансови отчети – 2016 г.
авторски материал, стр. 374
Писмо № 20-21-19 от 04.02.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 499