ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 11
Представяне на финансовия резултат на предприятието в годишния финансов отчет за 2016 година
авторски материал, стр. 5
Начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните организации
авторски материал, стр. 22
Данъчно третиране по ЗКПО, във връзка със СИДДО, на получени приходи от дивиденти
авторски материал, стр. 28
Данъчно третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани
авторски материал, стр. 35
Място на изпълнение на услуга по предоставяне на персонал
авторски материал, стр. 49
Компетентност за издаване на ревизионни актове
авторски материал, стр. 52
За цените на застрахователните продукти и услуги
авторски материал, стр. 60
Нов регистър на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ
авторски материал, стр. 68
Финансовата инспекция като правоотношения
авторски материал, стр. 74
Новите изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството, в сила от 1 януари 2016 г.
авторски материал, стр. 88