ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 10
Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК
авторски материал, стр. 5
Някои специфични действия с безналични акции
авторски материал, стр. 14
Сключване на договори за кредит за недвижими имоти на потребители при предварително установени от кредитора общи условия
авторски материал, стр. 26
Ретроактивно покритие на застрахователния договор
авторски материал, стр. 34
Решение № 24 от 21.06. 2016 г. по т. д. № 1526/2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 41
Решение № 86 от 10.05. 2016 г. по т. д. .№ 595/2015 г. на ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 46
Основания, ред и последици при упражняване на правото по чл. 443 ГПК
авторски материал, стр. 49
Някои усложнения при предявяването и приемането на вземанията в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 63
Влияние на производство по несъстоятелност в чужбина спрямо висящия в Република България изпълнителен процес срещу длъжника (съобразно новоприетия Регламент (ЕС) № 2015/848)
авторски материал, стр. 75
Приложима ли е разпоредбата на чл. 62, ал. 2 ГПК спрямо преклузивните срокове, предвидени в новия ЗОП?
авторски материал, стр. 80