ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 10
Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти
авторски материал, стр. 5
Договор в полза на трето лице. Понятие и действие
авторски материал, стр. 12
Законът позволява освобождаването от такси и разноски по граждански дела
авторски материал, стр. 21
Изменение и прекратяване на договора за наем на основание чл. 37л ЗСПЗЗ и чл. 101 ППЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 23
Неправилно трасиране на парцеларни граници по регулационен план преди 30 години
авторски материал, стр. 30
Доказателствената стойност на сателитните изображения в административния процес равна природа на сателитните изображения
авторски материал, стр. 33
Конклудентни действия за приемане на наследството
авторски материал, стр. 45
Съпруг не наследява единствено ако има развод или е обявен за недостоен
авторски материал, стр. 53
Решение № 150 от 14.07.2016 г. по гр. д. № 6280/2015 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 55
Начин на ползване и предназначение на земеделската земя
авторски материал, стр. 59
Преглед на измененията и допълненията в подзаконовите нормативни актове към Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 64
Основни права на титулярите на лични данни и способи за правната им защита
авторски материал, стр. 74