ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 10
Правна уредба на споровете за прекратяване на трудови и служебни правоотношения
авторски материал, стр. 5
Удължаване на работното време и вписване на данните в специалната книга за удължено работно време
авторски материал, стр. 15
Писмо №: 94-715 от 31.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94-672 от 25.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо №: 94-583 от 25.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Писмо № 26-24 от 24.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 1/2016 г.
авторски материал, стр. 26
Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 2/2016 г.
авторски материал, стр. 27
Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 4/2016 г.
авторски материал, стр. 28
Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 3/2016 г.
авторски материал, стр. 28
Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 5/2016 г.
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 1/2016
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 2/2016
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 3/2016
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 4/2016
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 5/2016
административна практика, стр. 37
Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал, стр. 38
Спогодбите в областта на социалната сигурност, които към настоящия момент Република България е подписала с трети държави
авторски материал, стр. 64
Писмо № 94-525 от 23.02.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 70
Писмо № 94-2461 от 16.08.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 71
Писмо № 26-680 от 08.09.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 73
Достоен труд в Глобалните вериги за доставки
авторски материал, стр. 75