ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 10
Отговорности на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация
авторски материал, стр. 5
Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват
авторски материал, стр. 9
Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
авторски материал, стр. 13
Относно промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура
авторски материал, стр. 24
Данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
административна практика, стр. 28
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
авторски материал, стр. 32
Някои основни въпроси във връзка с автоматичния обмен на финансова информация
авторски материал, стр. 49
Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, приети през 2016 г.
авторски материал, стр. 54
Нова наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки
авторски материал, стр. 57
Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - същност и предимства
авторски материал, стр. 65
Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
авторски материал, стр. 72