ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 09
Дял в капитала и дружествен дял в ООД - същност и разграничение
авторски материал, стр. 5
Защита на потребителите на кредитни услуги, по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
авторски материал, стр. 17
За понятието „ползвател на застрахователни услуги“
авторски материал, стр. 30
Пристъпване към изпълнение срещу вещ, дадена като обезпечение по реда на Закона за особените залози
авторски материал, стр. 39
Проблеми при предявяване на отменителния иск по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите във връзка с момента на възникване на вземането и наличие на намерение за увреждане
авторски материал, стр. 48
Субекти в изпълнителния процес, които могат да искат замяна или прекратяване на способи по реда на чл. 443 ГПК
авторски материал, стр. 59
Решение № 139 от 13.07.2015 г. по гр. д. № 5967/2014 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 70
Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000 г.?
авторски материал, стр. 76
Фокус върху общинските администрации при работата им по Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 86