ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 09
Съдържание на намерението за своене
авторски материал, стр. 5
Здравословното състояние на прехвърлителя като предпоставка за недействителност на договора за издръжка и гледане
авторски материал, стр. 15
И в гражданския процес може да се налагат глоби
авторски материал, стр. 21
Решение № 163 от 15.07.2016 г. по гр. д. № 1451/2016 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 24
Негаторният иск при защита правото на частна общинска собственост
авторски материал, стр. 29
За промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.)
авторски материал, стр. 36
Понятията “непълноти и грешки” и “явна фактическа грешка” в кадастралната карта и регистри в контекста на последните промени в ЗКИР
авторски материал, стр. 44
Завещание - приращение, заместване, субституция
авторски материал, стр. 52
Решение № 95 от 28.06.2016 г. по гр. д. № 703/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 63
Актуални въпроси на съгласувателния режим при устройственото планиране и разрешаване на строителството в защитени територии за опазване на културното наследство
авторски материал, стр. 67
Исково производство по установяване факта на известност или общоизвестност на търговска марка на територията на Република България
авторски материал, стр. 76