ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 08
Подновяване на вписването на ипотеката и ново вписване на ипотеката - разграничения и особености (чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 179, ал. 3 ЗЗД)
авторски материал, стр. 5
За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 16
Решение № 65 от 28.06.2016 г. по гр. д. № 5115/2015 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 25
Свързване на концесионната територия, попадаща в земеделски земи, с републиканските и местните пътища
авторски материал, стр. 30
Допустимост на косвения съдебен контрол на съдебното решение по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 39
Преглед на измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2016 г.
авторски материал, стр. 46
Проблем ли е разликата в площта на поземлените имоти, която е по-малка от допустимата?
авторски материал, стр. 57
Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак
авторски материал, стр. 59
Решение № 136 от 11.07.2016 г. по гр. д. № 607/2016 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 61
Задължен ли е нотариусът при удостоверяване на правна сделка с недвижим имот да проверява и да уведомява страните за наличие на ипотека?
авторски материал, стр. 64
За правото да се минава през чужд имот
авторски материал, стр. 72
Авторското право и правото на повторно използване на информация от обществения сектор, публикувана в отворен формат
авторски материал, стр. 75