ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 08
Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
авторски материал, стр. 8
В Кодекса на труда е регламентирана правна възможност работодателите да прилагат и развиват социална политика в предприятията и организациите, чрез която да осигуряват и частично да задоволяват социално-битовите и културните потребности на работниците и с
авторски материал, стр. 9
Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
авторски материал, стр. 10
Когато отпускът за процедура инвитро и този за бременност и раждане се застъпят и платеният годишен отпуск за съответните години не е ползван, той се запазва
административна практика, стр. 11
Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност (чл. 176а, ал. 1 КТ)
административна практика, стр. 12
Логопедите в учебни заведения имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни
административна практика, стр. 13
В случай на прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца
административна практика, стр. 14
Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалн
административна практика, стр. 16
Кой трябва да прецени има ли право работодателят да премести трудоустроен работник на друго работно място?
авторски материал, стр. 18
Най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда при проверките през първото полугодие
административна практика, стр. 23
Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 26
Регулираните професии в България
авторски материал, стр. 38
Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.
авторски материал, стр. 44
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 62
Писмо № 94-1383 от 06.07.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 67
Писмо № 94-979 от 14.04.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 69
Писмо № 94-319 от 25.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 71
Ролята на международните трудови стандарти за борба с детския труд
авторски материал, стр. 73