ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 07
Ръководителят на предприятието - мениджър или счетоводител по смисъла на новия Закон за счетоводството
авторски материал, стр. 5
Документиране и счетоводно отчитане на данъка при регистрация и дерегистрация по ЗДДС
авторски материал, стр. 17
Отклонение от данъчното облагане по ЗКПО - нормативна уредба и практически аспекти
авторски материал, стр. 24
Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 34
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи
авторски материал, стр. 46
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Възможност за приспадане на пълен данъчен кредит за фирмен актив, който ще се използва и за лични нужди на персонала
авторски материал, стр. 49
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Как става начисляването на данъка за услугите по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС и тяхното документиране и отчитане?
авторски материал, стр. 50
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Определяне на датата на данъчното събитие и данъчната основа за доставки на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 51
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Изготвяне на предварителен механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 55
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Лично потребление на фирмен актив, за който не е ползвано право на данъчен кредит
авторски материал, стр. 56
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Облагане на личното потребление на дълготрайни активи лично потребление на мпс, управлявано от назначен на трудов договор шофьор, за придобиването и експлоатацията на което не се ползва данъчен креди
авторски материал, стр. 57
Нов административно-наказателен състав в Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 60
Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт
авторски материал, стр. 65
За новите моменти в митническото представителство, във връзка с прилагането на Митническия кодекс на Съюза
авторски материал, стр. 76
За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България
авторски материал, стр. 83