ТП Издания
Книга "Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори - 2016"
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи
авторски материал, стр. 16
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Възможност за приспадане на пълен данъчен кредит за фирмен актив, който ще се използва и за лични нужди на персонала
авторски материал, стр. 18
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Как става начисляването на данъка за услугите по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС и тяхното документиране и отчитане
авторски материал, стр. 20
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Определяне на датата на данъчното събитие и данъчната основа за доставки на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 21
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Изготвяне на предварителен механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 24
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Лично потребление на фирмен актив, за който не е ползвано право на данъчен кредит
авторски материал, стр. 25
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Лично потребление на МПС, управлявано от назначен на трудов договор шофьор, за придобиването и експлоатацията на което не се ползва данъчен кредит
авторски материал, стр. 26
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Разграничаване на личното потребление по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС от това по т. 2 от чл. 9, ал. 3 на закона. Лично потребление на нает автомобил
авторски материал, стр. 28
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Различия в облагането на личното потребление по чл. 9, ал. 3, т. 1 и т. 2 от закона
авторски материал, стр. 31
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Облагане на личното потребление, попадащо в хипотезата на чл. 9, ал. 3, т. 2 ЗДДС
авторски материал, стр. 33
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи, или т. нар. „данък уикенд“ - Облагане на личното потребление по чл. 6, ал. 3, т. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 34
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка със стоки, закупени в друга държава членка и изнесени за трета страна
авторски материал, стр. 37
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България
авторски материал, стр. 38
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по складиране
авторски материал, стр. 41
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка на хардуер и софтуер, когато ще се извършва надзор над монтажа на оборудването
авторски материал, стр. 43
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги, които съпътстват доставки на стоки и получателят е регистриран по ДДС в няколко държави членки на ЕС, включително и в България
авторски материал, стр. 46
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на социални услуги - гледане на стари хора в други държави членки на ЕС
авторски материал, стр. 49
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на електронни услуги
авторски материал, стр. 53
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка на стока с монтаж от чуждестранно дружество и с участие на български подизпълнител
авторски материал, стр. 57
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на рекламна услуга на чуждестранно дружество, установено в трета страна
авторски материал, стр. 61
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставки по повод на прекратяване на договор между чуждестранно дружество и българско дружество - дистрибутор
авторски материал, стр. 63
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение при извършени продажби на електрическа енергия на чуждестранни търговци на електрическа енергия
авторски материал, стр. 65
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение при спедиторски услуги на територията на трета страна
авторски материал, стр. 67
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по предоставяне на персонал
авторски материал, стр. 69
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на транспортни услуги в ЕС
авторски материал, стр. 72
Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги по строителен надзор
авторски материал, стр. 75
Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Възникване на данъчното събитие при сделки със стоки, които са родово определени вещи
авторски материал, стр. 77
Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчни събития по договорите за финансов лизинг
авторски материал, стр. 79
Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС по договори за доставка на стока и монтажа й от или за сметка на доставчика
авторски материал, стр. 81
Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие за доставките на услуги
авторски материал, стр. 84
Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС за предварителни плащания по доставка
авторски материал, стр. 86
Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС за получени услуги с обърнато данъчно задължение
авторски материал, стр. 87
Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС при ВОП и определяне на датата, от която тече 15-дневният срок за издаване на протокол за осъществено ВОП на стоки
авторски материал, стр. 89
Данъчна основа - Увеличаване на данъчната основа с дължими данъци и такси при продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 91
Данъчна основа - Данъчна основа при бартер
авторски материал, стр. 93
Данъчна основа - Данъчна основа при безвъзмездно подобрение на нает актив, извършено от наемателя
авторски материал, стр. 99
Данъчна основа - Данъчна основа на наличните активи към датата на дерегистрация по ЗДДС
авторски материал, стр. 100
Данъчна основа - Включване в данъчна основа при внос на стоки, на услуги, пряко свързани с вноса
авторски материал, стр. 102
Данъчна основа - Включва ли се в данъчната основа неустойка за неявяване на турист в хотел
авторски материал, стр. 105
Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на напълно амортизиран дълготраен актив
авторски материал, стр. 106
Данъчна основа - Включват ли се в данъчната основа платени суми от клиентите за държавни такси по специална адвокатска сметка
авторски материал, стр. 108
Данъчна основа - Предоставяне на семена и последващо изкупуване на ориз
авторски материал, стр. 109
Данъчна основа - Данъчна основа при прекратяване на договор, за който е платен аванс
авторски материал, стр. 111
Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на УПИ, придобито през 2006 г. без начислен ДДС
авторски материал, стр. 112
Освободени доставки - Доставка на сграда, която не е нова
авторски материал, стр. 115
Освободени доставки - Отдаване под наем на сграда за жилище, по което получател е юридическо лице
авторски материал, стр. 116
Освободени доставки - Услуги по администриране на парични кредити и посреднически услуги като освободени доставки на финансови услуги
авторски материал, стр. 117
Освободени доставки - Финансови услуги по чл. 46, ал. 1, т. 5 ЗДДС
авторски материал, стр. 119
Освободени доставки - Третиране на договорите за цесия и за факторинг, и различия между тях
авторски материал, стр. 122
Освободени доставки - Данъчен режим на сервитутите
авторски материал, стр. 126
Международна търговия със стоки - Продажба на стоки на дружество от друга държава членка, което към момента на доставката не е регистрирано по ДДС
авторски материал, стр. 130
Международна търговия със стоки - Продажба на стоки от склад в друга държава членка на Европейския съюз
авторски материал, стр. 134
Международна търговия със стоки - Доставки, при които стоките - собственост на чуждестранно дружество, се внасят от трета страна, в България се обработват и се изпращат за ЕС
авторски материал, стр. 140
Международна търговия със стоки - Износ на стоки от друга държава членка на ЕС
авторски материал, стр. 143
Международна търговия със стоки - Рекламация при вътреобщностна доставка
авторски материал, стр. 147
Международна търговия със стоки - Износ на стоки, който започва от друга държава членка
авторски материал, стр. 148
Международна търговия със стоки - Тристранна операция, при която стоките временно престояват в логистичен склад
авторски материал, стр. 150
Международна търговия със стоки - Покупка на стоки от швейцарско дружество, които се транспортират от Франция до България
авторски материал, стр. 152
Право на данъчен кредит и неговите корекции - Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на стопанската дейност
авторски материал, стр. 155
Право на данъчен кредит и неговите корекции - Право на данъчен кредит във връзка с разходи на работодател за транспорта на неговите работници и служители
авторски материал, стр. 156
Право на данъчен кредит и неговите корекции - Право на данъчен кредит за нощувки и закупено гориво по повод командировки на служители
авторски материал, стр. 158
Право на данъчен кредит и неговите корекции - Право на данъчен кредит за разходи, правени във връзка със служители на контрагента
авторски материал, стр. 160
Право на данъчен кредит и неговите корекции - Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 2 ЗДДС
авторски материал, стр. 163
Право на данъчен кредит и неговите корекции - Корекция на данъчен кредит в посока на неговото увеличение
авторски материал, стр. 164
Право на данъчен кредит и неговите корекции - Корекция на ползван данъчен кредит за актив, придобит чрез непарична вноска
авторски материал, стр. 167
Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при получени услуги от чуждестранни доставчици
авторски материал, стр. 169
Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Случаи, при които данъкът не е изискуем от получателя на услуга с място на изпълнение в България, независимо че той е българско данъчно задължено лице
авторски материал, стр. 171
Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Постоянен обект на чуждестранно лице в България по повод извършване на строителни и/или монтажни работи за период над 9 месеца
авторски материал, стр. 172
Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при доставки на услуги
авторски материал, стр. 174
Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Начисляване на ДДС при внос на стоки, когато същевременно е налице и вътреобщностното им придобиване
авторски материал, стр. 176
Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Закупуване на стоки от държава членка и тяхната междинна обработка преди доставянето им в България
авторски материал, стр. 177
Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Липса на задължение за начисляване на ДДС по суми, преведени от колекторски фирми
авторски материал, стр. 181
Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Неначисляване на ДДС при префактуриране на разходи за гориво
авторски материал, стр. 183
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Издаване на фактури за получени аванси за износ и отразяването им в дневника за продажбите и справка-декларацията за ДДС
авторски материал, стр. 187
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране на доставките на финансови услуги
авторски материал, стр. 188
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране и отразяване на вътреобщностните доставки
авторски материал, стр. 189
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране и отразяване на услуга с място на изпълнение в друга държава членка, по която и доставчикът, и получателят са български данъчно задъл
авторски материал, стр. 193
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Отразяване в дневниците по ДДС на покупки и продажби на стоки с място извън България
авторски материал, стр. 195
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране и отразяване в дневника за продажбите и справка-декларацията на услуга с място на изпълнение в държава членка, по която получателят е
авторски материал, стр. 196
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Документиране и отразяване на услуги, оказвани по електронен път
авторски материал, стр. 198
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Отразяване на кредитно известие в дневника за покупките
авторски материал, стр. 200
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Отразяване на един данъчен документ в различни колони на дневника за покупките
авторски материал, стр. 202
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Отразяване на издадени фактури от лице, регистрирано на основание чл. 97а ЗДДС
авторски материал, стр. 203
Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и В декларациите, подавани за целите на ддс - Третиране на получен документ във връзка с дължимо обезщетение на контрагент
авторски материал, стр. 204
Регистрация и дерегистрация по ДДС - Доходи от правоотношения, приравнени на трудови, и включването им в облагаемия оборот
авторски материал, стр. 206
Регистрация и дерегистрация по ДДС - Извършване на дейност по занятие от физическо лице, по повод разпореждане с имоти, негова лична собственост
авторски материал, стр. 207
Регистрация и дерегистрация по ДДС - Регистрация на физическо лице при продажби на недвижими имоти
авторски материал, стр. 212
Регистрация и дерегистрация по ДДС - Регистрация на физически лица за услуги по отдаване под наем на имоти
авторски материал, стр. 213
Регистрация и дерегистрация по ДДС - Регистрация за получени лихви по договор за заем
авторски материал, стр. 215
Регистрация и дерегистрация по ДДС - Обединяване на оборотите, извършени от физическото лице и от регистрирания от него ЕТ, за целите на задължителната регистрация по ЗДДС
авторски материал, стр. 217
Регистрация и дерегистрация по ДДС - Регистрация за целите на ДДС в друга държава членка
авторски материал, стр. 218
Регистрация и дерегистрация по ДДС - Дата, от която тече срокът за подаване на заявление за дерегистрация при прекратяване без ликвидация на търговско дружество
авторски материал, стр. 220
Специални режими и специфични случаи - Прилагане на специалния дилърски режим - чл. 143 и сл. ЗДДС
авторски материал, стр. 222
Специални режими и специфични случаи - Съпътстващи се доставки
авторски материал, стр. 225
Специални режими и специфични случаи - Облагане по ЗДДС на бартерите
авторски материал, стр. 227
Специални режими и специфични случаи - Третиране по ЗДДС на ситуации, при които се осъществяват сделки със стоки между четири данъчно задължени лица, на които доставки съответства само един вътреобщностен превоз
авторски материал, стр. 230
Специални режими и специфични случаи - Лице - доставчик на вещта, която е обект на публична продан
авторски материал, стр. 236
Специални режими и специфични случаи - Режим на доставките при условията на публична продан, когато длъжникът - собственик на вещта, която се продава, има регистрация само по чл. 97а или чл. 99 ЗДДС
авторски материал, стр. 237
Специални режими и специфични случаи - Извършване на корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител
авторски материал, стр. 238
Указание № 24-00-15 от 22.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 242
Указание № 24-39-65 от 18.12.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 269
Указание № 20-00-223 от 17.11.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 278
Указание № 20-99-222 от 16.11.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 281