ТП Издания
Книга "Обществени поръчки 2016 г."
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Основни положения - Предмет и принципи на уредбата
авторски материал, стр. 22
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Основни положения - Приложно поле
авторски материал, стр. 28
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Основни положения - Изключения
авторски материал, стр. 42
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане. Стойностни прагове. Прогнозна стойност на обществената поръчка
авторски материал, стр. 57
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Публичност и прозрачност
авторски материал, стр. 65
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Подготовка на процедурата
авторски материал, стр. 99
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците
авторски материал, стр. 111
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Критерии за възлагане на поръчките
авторски материал, стр. 147
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури, прилагани от публични възложители
авторски материал, стр. 157
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки
авторски материал, стр. 210
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 226
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Приключване на процедурата
авторски материал, стр. 248
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Договор за обществена поръчка. Гаранции за изпълнение
авторски материал, стр. 253
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Досие на обществената поръчка
авторски материал, стр. 269
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки от секторни възложители - Секторни дейности
авторски материал, стр. 271
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки от секторни възложители - Изключване на секторна дейност от приложното поле на закона
авторски материал, стр. 276
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки от секторни възложители - Възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 279
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Общи положения
авторски материал, стр. 319
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Публичност и прозрачност
авторски материал, стр. 324
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Изисквания към кандидатите и участниците
авторски материал, стр. 326
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Възлагане на поръчки. Изменение на договор
авторски материал, стр. 332
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки
авторски материал, стр. 347
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Сигурност на информацията и на доставките
авторски материал, стр. 349
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Правила за избор на подизпълнители
авторски материал, стр. 352
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Публично състезание. Пряко договаряне
авторски материал, стр. 356
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
авторски материал, стр. 368
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Отстраняване на нарушения в процедурите - Производство по обжалване
авторски материал, стр. 378
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Отстраняване на нарушения в процедурите - Нарушения, установени от европейската комисия
авторски материал, стр. 399
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Отстраняване на нарушения в процедурите - Унищожаване на договори или рамкови споразумения
авторски материал, стр. 401
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Управление на обществените поръчки при възложителите (вътрешен контрол)
авторски материал, стр. 404
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Държавно управление в областта на обществените поръчки
авторски материал, стр. 408
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Предварителен контрол
авторски материал, стр. 410
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол
авторски материал, стр. 423
Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Административнонаказателни разпоредби - Административнонаказателна отговорност
авторски материал, стр. 435