ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 06
Правни последици при публично предлагане на ценни книжа, извършено при проспект, който съдържа невярна, непълна или заблуждаваща информация
авторски материал, стр. 5
Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър
авторски материал, стр. 18
Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
авторски материал, стр. 24
Решение № 138 от 05.01.2016 г. по т. д. № 1727/2014 г. на ВКС, ІІ т. о.
съдебна практика, стр. 31
Решение № 133 от 14.01.2016 г. по т. д. № 1834/2014 г. на ВКС, ІІ т. о.
съдебна практика, стр. 36
Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения
авторски материал, стр. 40
Фактите, настъпили след предявяване на иска, при образувано заповедно производство
авторски материал, стр. 50
Определение № 184 от 20.04.2015 г. по ч. гражд. д. № 306/2015 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 59
Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство?
авторски материал, стр. 63
Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
авторски материал, стр. 70