ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 06
Преглед на практиката на европейския и на българския съд относно времето на дежурство
авторски материал, стр. 5
Работата в лечебни заведения, свързана с обслужване на болни, почистване на помещения и изпиране на бельо, е забранена за лица, ненавършили 18 години
авторски материал, стр. 12
Липсата на отговор от страна на Инспекцията по труда не ограничава възможността на работниците и служителите за оспорване на уволнение
авторски материал, стр. 13
Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори
авторски материал, стр. 16
Правила за безопасна товаро-разтоварна дейност
авторски материал, стр. 25
Инструкция за безопасна работа на електротехник
авторски материал, стр. 34
На всяко длъжностно наименование съответства само един код от НКПД-2011
административна практика, стр. 41
Работилите в страна - членка на ЕС имат право на регистрация на трудовата борса в България
административна практика, стр. 42
Ако не сте получавали обезщетение за безработица през целия период, определен от бюрото по труда, имате право да ползвате остатъка след изтичането на трудовия Ви договор, с който е прекъснато ползването на обезщетението
административна практика, стр. 43
Студентите, които искат да работят през свободното си време, нямат право на обезщетение за безработица
административна практика, стр. 44
Безработните над 50-годишна възраст могат да се включат в НП ”Помощ за пенсиониране”
административна практика, стр. 45
Студентите могат да получават обезщетение за безработица, само ако имат внесени или дължими вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 и регистрация като безработни в Агенцията по заетостта
административна практика, стр. 46
В Националната класификация на професиите от 1996 г. няма Изчерпателен списък на длъжностните наименования
административна практика, стр. 47
Кой е кодът за длъжността “Главен счетоводител” според действащата НКПД-2011?
административна практика, стр. 47
Как мога да си намеря подходяща работа?
административна практика, стр. 48
Процедура за признаване на професионалните болести
административна практика, стр. 50
Промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” или фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” може да бъде извършена преди отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 58
Лицата, осигурявали се в България и Бразилия ще ползват осигурителни права след влизане в сила на Спогодбата за социална сигурност между двете страни
авторски материал, стр. 59
“Brexit” в контекста на социалната политика на Европейския съюз*
авторски материал, стр. 62
Вашите права в Европа. Европейските формуляри за социалноосигурителни права
административна практика, стр. 69
Mеждународна министерска конференция “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа”
авторски материал, стр. 72