ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 05
Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал, стр. 5
Характер на иска на взискателя за прекратяване на ООД
авторски материал, стр. 16
Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция
авторски материал, стр. 26
Нови моменти при предявяване на пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“
авторски материал, стр. 37
Решение № 171 от 01.12.2015 г. по т. д. № 3028/2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 43
Решение № 161 от 03.02. 2016 г. по т. д. № 1934/2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 47
Право на едностранна корекция от крайните снабдители на сметките на крайните клиенти за доставена електрическа енергия (при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия)
авторски материал, стр. 51
За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 от Търговския закон по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг
авторски материал, стр. 65
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
авторски материал, стр. 74
Проследяване действията на възложителя и участниците в процедура за обществена поръчка от независим наблюдател
авторски материал, стр. 86