ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 05
Относно правното действие на решенията на общото събрание на етажната собственост, които излизат извън неговата компетентност
авторски материал, стр. 5
Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 18
По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител
авторски материал, стр. 24
Решение № 68 от 14.07.2015 г. по гр. д. № 7224/2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 30
Учредявяне право на преминаване през имот - частна държавна собственост, по реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 34
Допустимо ли е искането за отстраняване на непълноти или грешки в КККР при влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни?
авторски материал, стр. 40
Решение № 118 от 27.07.2015 г. по т. д. № 2137/2014 г. на ВКС, І т.о.
съдебна практика, стр. 43
Действие на прекратяването, развалянето и унищожаването на брачния договор
авторски материал, стр. 47
Наследството по завещание се подчинява на строги правила и редица ограничения
авторски материал, стр. 61
Развитие на уредбата относно местата за паркиране
авторски материал, стр. 65
Триизмерна марка или промишлен дизайн?
авторски материал, стр. 73
Производство по издаване на Eвропейско удостоверение за наследство
авторски материал, стр. 88