ТП Издания
Книга "Национални счетоводни стандарти – 2016"
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 1 – Представяне на финансови отчети
авторски материал, стр. 84
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси
авторски материал, стр. 98
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 4 - Отчитане на амортизациите
авторски материал, стр. 121
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 7 - Отчети за паричните потоци
авторски материал, стр. 149
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
авторски материал, стр. 178
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
авторски материал, стр. 190
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал, стр. 204
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 11 - Договори за строителство
авторски материал, стр. 217
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 12 - Данъци от печалбата
авторски материал, стр. 232
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
авторски материал, стр. 254
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 16 - Дълготрайни материални активи
авторски материал, стр. 272
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 17 - Лизинг
авторски материал, стр. 290
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 18 - Приходи
авторски материал, стр. 319
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилаганетона СС 19 - Доходи на персонала
авторски материал, стр. 353
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
авторски материал, стр. 381
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове
авторски материал, стр. 391
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации
авторски материал, стр. 420
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 24 - Оповестяване на свързани лица
авторски материал, стр. 441
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
авторски материал, стр. 463
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
авторски материал, стр. 486
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
авторски материал, стр. 503
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 32 - Финансови инструменти
авторски материал, стр. 538
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 34 - Междинно счетоводно отчитане
авторски материал, стр. 572
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 36 - Обезценка на активи
авторски материал, стр. 595
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
авторски материал, стр. 628
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 38 - Нематериални активи
авторски материал, стр. 657
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
авторски материал, стр. 683
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 41 - Селско стопанство
авторски материал, стр. 703
Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 721