ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 04
Изисквания към финансовите отчети, изготвяни по реда на новия Закон за счетоводството
авторски материал, стр. 5
Счетоводно третиране на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал, стр. 16
За някои аспекти на данъчното третиране по ЗКПО на амортизируеми активи, свързани с правителствени дарения
авторски материал, стр. 27
Ред за облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки „Живот“
авторски материал, стр. 34
Промени в режима на дистанционните продажби съгласно измененията в ЗДДС от началото на 2016 г.
авторски материал, стр. 42
Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2015 г. и началото на 2016 г.
авторски материал, стр. 48
Писмо № 96-00-30 от 19.02.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 54
Писмо № 20-21-27 от 24.02.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 57
Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 ДОПК
авторски материал, стр. 60
Задължително застраховане на работещите за риска „трудова злополука”
авторски материал, стр. 67
Промени в режима на общите условия по Закона за защита на потребителите, по отношение на договорите за финансови услуги
авторски материал, стр. 73