ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 03
Особени хипотези на придобиване на правото на собственост
авторски материал, стр. 5
Решение № 177 от 9.11.2015 г. по гражд. д. № 2803/2015 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 18
Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия поради несъответствия, касаещи концесионния обект
авторски материал, стр. 22
Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините
авторски материал, стр. 30
Действителен ли е договор за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя?
авторски материал, стр. 33
Европейско удостоверение за наследство
авторски материал, стр. 45
Семейното жилище не е обикновен имот
авторски материал, стр. 56
Определение № 315 от 23.06.2015 г. по ч. гражд. д. № 3092/2015 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 59
Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека
авторски материал, стр. 63
Характер на срока за узаконяване и издаване на удостоверения за търпимост на незаконните строежи
авторски материал, стр. 70
Правото на “публично съобщаване” според практиката на Съда на ЕС
авторски материал, стр. 76
Изпълнение на решения на държава членка по реда на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Брюксел IБ)
авторски материал, стр. 88