ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03
Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Работодателят създава трудово досие на новопостъпил работник/служител още преди реалното му постъпване на работа
авторски материал, стр. 6
В трудовото досие се съхраняват документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 7
Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя в трудовото досие при писмено искане от работника/служителя
авторски материал, стр. 9
При промяна на работодателя в определените от закона случаи, се предават и трудовите досиета на съответните работници и служители
авторски материал, стр. 9
Писмо № 94-1002 от 10.02.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26-231 от 08.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94-787 от 11.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94-628 от 15.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
авторски материал, стр. 17
Задължения в областта на здравословните и безопасни условия на труд на работодател, който ще приеме на работа работници, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал, стр. 20
Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма
авторски материал, стр. 26
Обслужване от служба по трудова медицина в дружество с ограничена отговорност с двама съдружници
авторски материал, стр. 28
Задължения на работодателя, когато получи Експертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител
авторски материал, стр. 29
Проектите, включени в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори - инструмент за справяне с предизвикателствата на пазара на труда
авторски материал, стр. 38
Проект “Нови хоризонти”
авторски материал, стр. 45
Проект “Качествена работна сила - стабилен пазар на труда”
авторски материал, стр. 47
Проект “Шанс за работа - 2016”
авторски материал, стр. 51
Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 58
Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
авторски материал, стр. 69