ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 03
Промените в СС 1 - Представяне на финансови отчети, извършени с ПМС № 394 от 2015 г.
авторски материал, стр. 5
Рекламациите - документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране
авторски материал, стр. 11
Писмо № М-94-М-5 от 13.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 17
Писмо № М-24-37-75 от 08.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 18
Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2015 г. - нови моменти и основни въпроси
авторски материал, стр. 21
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016 г.
авторски материал, стр. 34
Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока
авторски материал, стр. 50
Данък върху недвижимите имоти
авторски материал, стр. 56
Новостите при задължителните застраховки в полза на потребителя
авторски материал, стр. 62
Паричните преводи в чужбина - традиционни решения и нови алтернативи
авторски материал, стр. 67
Нерешените въпроси в новия Закон за счетоводството
авторски материал, стр. 88