ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2016 г."
Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г. на ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 262
Тълкувателно решение № 9 от 14.12.2014 г. на ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 264
Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г. на ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 268
Решение № 65 от 24.03.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 270
Решение № 55 от 16.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 272
Решение № 16 от 30.01.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 276
Решение № 161 от 08.05.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 278
Решение № 241 от 07.01.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 283
Решение № 81 от 22.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 288
Решение № 108 от 27.04.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 292
Решение № 112 от 07.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 296
Решение № 112 от 07.05.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 300
Решение № 29 от 10.03.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 304
Решение № 133 от 23.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 306
Решение № 62 от 24.02.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 309
Решение № 152 от 01.06.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 312
Решение № 60 от 07.05.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 314
Решение № 192 от 22.05.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 316
Решение № 80 от 03.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 320
Решение № 102 от 31.03.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 323
Решение № 68 от 07.04.2015 г., ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 327
Решение № 106 от 24.04.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 331
Решение № 52 от 06.03.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 333
Решение № 111 от 04.05.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 335
Писмо № 26-495 от 05.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 342
Писмо № 92-157 от 23.02.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 342
Писмо № 94-2547 от 27.08.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 343
Писмо № 26-422 от 01.07.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 345
Писмо № 94-1625 от 16.06.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 346
Писмо № 26-21 от 13.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 348
Писмо № 26-501 от 06.08.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 350
Писмо № 94-1134 от 12.05.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 351
Писмо № 66-285 от 05.08.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 352
Писмо № 26-605 от 5.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 352
Писмо № 17-178 от 17.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 356
Писмо № 94-3508 от 13.12.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 358
Писмо № 67-54 от 22.07.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 359
Писмо № 94-1261 от 12.05.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 361
Писмо № 26-91 от 16.03.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 363
Писмо № 12-231 от 28.08.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 364
Писмо № 94-1692 от 22.06.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 365
Писмо № 94-3418 от 11.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 366
Писмо № 94-1626 от 16.06.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 367
Писмо № 25-76 от 09.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 368
Коментар по трудови отношения - Разширяване на тристранното сътрудничество – 2016 г.
авторски материал, стр. 370
Коментар по трудови отношения - Функциите на представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите при информиране и консултиране от работодателя по важни въпроси от дейността на предприятието – 2016 г.
авторски материал, стр. 375
Коментар по трудови отношения - Пряка и непряка дискриминация в трудовите отношения – 2016 г.
авторски материал, стр. 379
Коментар по трудови отношения - Лично осъществяване на правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение – 2016 г.
авторски материал, стр. 382
Коментар по трудови отношения - Самостоятелност на синдикалните организации – 2016 г.
авторски материал, стр. 384
Коментар по трудови отношения - Членуване на работодатели в две или повече работодателски организации – 2016 г.
авторски материал, стр. 386
Коментар по трудови отношения - Представителство на работниците и служителите от синдикалните организации – 2016 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по трудови отношения - Предмет на колективния трудов договор между работодателя и синдикалната организация – 2016 г.
авторски материал, стр. 393
Коментар по трудови отношения - Видове колективни трудови договори според равнището, на което се сключват – 2016 г.
авторски материал, стр. 397
Коментар по трудови отношения - Място на работа и работно място – 2016 г.
авторски материал, стр. 400
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор до завършване на определена работа – 2016 г.
авторски материал, стр. 403
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за заместване – 2016 г.
авторски материал, стр. 406
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за изпълнение на мандат на съответния орган – 2016 г.
авторски материал, стр. 408
Коментар по трудови отношения - В полза на коя от страните се уговаря срокът за изпитване – 2016 г.
авторски материал, стр. 410
Коментар по трудови отношения - Превръщането на трудовия договор с уговорка за изпитване в окончателен трудов договор – 2016 г.
авторски материал, стр. 414
Коментар по трудови отношения - Провеждане на конкурс по Кодекса на труда – 2016 г.
авторски материал, стр. 416
Коментар по трудови отношения - Съпоставяне на конкурса по Кодекса на труда и Закона за държавния служител – 2016 г.
авторски материал, стр. 418
Коментар по трудови отношения - Несъвместимости при трудовото правоотношение в държавната администрация – 2016 г.
авторски материал, стр. 422
Коментар по трудови отношения - Служебно и трудово правоотношение в държавната администрация – 2016 г.
авторски материал, стр. 425
Коментар по трудови отношения - Работно време при трудов договор за допълнителен труд – 2016 г.
авторски материал, стр. 429
Коментар по трудови отношения - Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа - 2016 г.
авторски материал, стр. 433
Коментар по трудови отношения - Трудово досие на работника или служителя - 2016 г.
авторски материал, стр. 440
Коментар по трудови отношения - Отработване при работно време с променливи граници - 2016 г.
авторски материал, стр. 441
Коментар по трудови отношения - Разделна или солидарна отговорност при промяна на работодателя - 2016 г.
авторски материал, стр. 443
Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя относно работното време - 2016 г.
авторски материал, стр. 445
Коментар по трудови отношения - Нощен труд - 2016 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по трудови отношения - Работа на смени - 2016 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар по трудови отношения - Отчитане на работното време - 2016 г.
авторски материал, стр. 454
Коментар по трудови отношения - Седмична почивка - 2016 г.
авторски материал, стр. 457
Коментар по трудови отношения - Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден - 2016 г.
авторски материал, стр. 460
Коментар по трудови отношения - Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение - 2016 г.
авторски материал, стр. 463
Коментар по трудови отношения - Неплатени отпуски по Кодекса на труда - 2016 г.
авторски материал, стр. 465
Коментар по трудови отношения - Служебни и творчески отпуски и промените в тяхната законова уредба - 2016 г.
авторски материал, стр. 469
Коментар по трудови отношения - Отпуски при произвеждане на избори - 2016 г.
авторски материал, стр. 473
Коментар по трудови отношения - Промени в уредбата за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст - 2016 г.
авторски материал, стр. 476
Коментар по трудови отношения - Промени в реда за ползване и отлагане на платения годишен отпуск - 2016 г.
авторски материал, стр. 477
Коментар по трудови отношения - Религиозните празници по източното православие и по другите вероизповедания и тяхното ползване по Кодекса на труда - 2016 г.
авторски материал, стр. 481
Коментар по трудови отношения - Промени в делегирането на дисциплинарната работодателската власт от работодателя и последиците от тях - 2016 г.
авторски материал, стр. 483
Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение за работа през официалните празници - 2016 г.
авторски материал, стр. 485
Коментар по трудови отношения - Промяна в уредбата на трудовия договор с условие за обучение по време на работа - 2016 г.
авторски материал, стр. 488
Коментар по трудови отношения - Добросъвестност при получаване на трудовото възнаграждение - 2016 г.
авторски материал, стр. 490
Коментар по трудови отношения - Отмяната на чл. 277 от Кодекса на труда - 2016 г.
авторски материал, стр. 491
Коментар по трудови отношения - Особени грижи за непълнолетните работници и служители - 2016 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар по трудови отношения - Работни места за трудоустрояване - 2016 г.
авторски материал, стр. 495
Коментар по трудови отношения - Специализирани цехове и звена за лица с трайно намалена работоспособност - 2016 г.
авторски материал, стр. 497
Коментар по трудови отношения - Ново основание за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие - 2016 г.
авторски материал, стр. 498
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор при отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място или местност - 2016 г.
авторски материал, стр. 500
Коментар по трудови отношения - Промяна в основанието за уволнение на работника или служителя при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж - 2016 г.
авторски материал, стр. 501
Коментар по трудови отношения - Основания за уволнение на работници и служители, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст - 2016 г.
авторски материал, стр. 503
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя поради сключен договор за управление на предприятието - 2016 г.
авторски материал, стр. 507
Коментар по трудови отношения - Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд през 2014 г. по споровете за уволнение по чл. 328 КТ - 2016 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при неизпълнение на задължението му да уведоми работодателя за възникнала несъвместимост с изпълняваната работа - 2016 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при несъвместимости по чл. 107, ал. 1 КТ - 2016 г.
авторски материал, стр. 519
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор на работника и служителя срещу уговорено обезщетение - 2016 г.
авторски материал, стр. 522
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на бременна работничка или служителка - 2016 г.
авторски материал, стр. 525
Коментар по трудови отношения - Иск за признаване на уволнението на незаконно и неговата отмяна - 2016 г.
авторски материал, стр. 527
Коментар по трудови отношения - Отмяна на заповедта за уволнение по почин на работодателя - 2016 г.
авторски материал, стр. 529
Коментар по трудови отношения - Трудов стаж, служебен стаж и осигурителен стаж - 2016 г.
авторски материал, стр. 531
Коментар по трудови отношения - Давностни срокове за предявяване на искове по трудови спорове - 2016 г.
авторски материал, стр. 536
Коментар по трудови отношения - Подсъдност на исковете по трудови спорове - 2016 г.
авторски материал, стр. 538
Коментар по трудови отношения - Подсъдност на трудовите спорове между български работници и служители и български работодатели в чужбина - 2016 г.
авторски материал, стр. 541
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя при упражняване на контрола за спазване на трудовото законодателство от контролните органи - 2016 г.
авторски материал, стр. 542
Коментар по трудови отношения - Принудителната административна мярка „спиране на дейността“ - 2016 г.
авторски материал, стр. 545
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Специфични правила за безопасност на условията на труда при извършването на взривни работи – 2016 г.
авторски материал, стр. 577
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на предприятието ползвател за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 2016 г.
авторски материал, стр. 580
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Национален съвет по условията на труд - 2016 г.
авторски материал, стр. 582
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Комитети и групи по условията на труд - 2016 г.
авторски материал, стр. 584
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Контрол на органите на държавния здравен контрол върху дейността на службите по трудова медицина - 2016 г.
авторски материал, стр. 589
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2015 г. – 2016 г.
авторски материал, стр. 653
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Финансиране на активната политика по заетостта – 2016 г.
авторски материал, стр. 659
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Задължения на лицата, регистрирани като безработни – 2016 г.
авторски материал, стр. 660
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Посреднически услуги по заетостта – 2016 г.
авторски материал, стр. 662
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда – 2016 г.
авторски материал, стр. 666
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Представителство на страните в колективните трудови спорове – 2016 г.
авторски материал, стр. 678
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Съдействие на НИПА за постигане на споразумения между страните при определяне на минималните дейности – 2016 г.
авторски материал, стр. 681
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Доброволност на участието в стачка – 2016 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Стачка от солидарност – 2016 г.
авторски материал, стр. 685