ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 01
Членствени правоотношения на търговските дружества при преобразуване чрез вливане и сливане
авторски материал, стр. 5
Репо сделки с безналични акции
авторски материал, стр. 18
За неизпълнението и неточното изпълнение на платежни операции от доставчика на платеца при използването на кореспондентска банка
авторски материал, стр. 27
Допустимо ли е прекратяване участието на съдружник в гражданско дружество от трето лице?
авторски материал, стр. 35
Решение № 136 от 15.10.2015 г. , I т. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 43
Действие на отмяната на индивидуален административен акт във времето и по отношение на субектите
авторски материал, стр. 49
Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите
авторски материал, стр. 63
Прилагането на „Пакт за почтеност“ при обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове
авторски материал, стр. 72
Преюдициална компетентност на Комисията за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 80
Новата уредба на финансовите корекции съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал, стр. 88