ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 01
Пенсиониране без прекратяване на трудовото правоотношение и право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Писмо № 26-495 от 05.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 17-178 от 17.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Минималната работна заплата през 2016 г. и основни плащания, обвързани с нея
авторски материал, стр. 14
План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2016 г.
административна практика, стр. 24
Развитие на нормативната уредба на активната политика на пазара на труда чрез значителни промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 34
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., които влизат в сила от 01.01.2016 г.
авторски материал, стр. 47
Държавното обществено осигуряване през 2016 г.
авторски материал, стр. 52
Промени в Кодекса за социално осигуряване за подобряване адекватността на пенсиите
авторски материал, стр. 62
Дуалното обучение в Австрия - инструмент за повишаване на уменията за работа на младите хора и за намаляване на младежката безработица
авторски материал, стр. 66
Пета конференция на министрите на труда и заетостта на Форума “Азия-Европа”, София, 3-4 декември 2015 г.
авторски материал, стр. 74