ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 11
Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
авторски материал, стр. 5
Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
авторски материал, стр. 19
За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения
авторски материал, стр. 23
Приемане на наследство в резултат от укриване на наследствено имущество (чл. 49, ал. 1, изр. 1, предл. 2 и изр. 2 ЗН)
авторски материал, стр. 32
Родителите имат право да претендират за месечна издръжка
авторски материал, стр. 44
Решение № 256 от 30.10.2014 г., І г. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 47
Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон
авторски материал, стр. 51
Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Най-често срещани нарушения, водещи до отмяна на разрешенията за строеж от органите на ДНСК
авторски материал, стр. 62
Най-често срещани пропуски при договорите на авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
авторски материал, стр. 68
Отличителност на комбинирани марки, съдържащи описателни елементи
авторски материал, стр. 78