ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 11
Основни правила на колективното трудово договаряне - сключване, действие и разпростиране на колективните трудови договори
авторски материал, стр. 7
Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 10
Писмо № 12-231 от 28.08.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94-2533 от 28.08.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 26-576 от 05.10.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Как се определя линията на бедност
авторски материал, стр. 19
Главна инспекция по труда изгради успешно нова информационна система чрез проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 24
Провеждане на инструктаж на учениците по здравословни и безопасни условия в училище
административна практика, стр. 30
Изисква ли се пожарогасител при експлоатация на електрокари и мотокари?
административна практика, стр. 31
Какви медицински документи се представят при сключване на трудовия договор със служител на длъжност “шофьор”?
административна практика, стр. 32
Ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, работещите имат право на безплатна храна
административна практика, стр. 34
Преценката за необходимостта от нови измервания на микроклимата в административни сгради е на работодателя
административна практика, стр. 35
При нарушение на нормите по здравословни и безопасни условия на труд, следва да се обърнете към териториалната дирекция “Инспекция по труда”
административна практика, стр. 36
Използването на Книгите за инструктаж е задължително и не може да се замени с друг вид документация
административна практика, стр. 37
Служителите в социалната услуга “Дневен център” имат право на работно облекло
административна практика, стр. 38
Новите моменти в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
авторски материал, стр. 39
Какви са условията за получаване на еднократна социална помощ от майка студентка?
административна практика, стр. 61
Правила за получаване на детски надбавки
административна практика, стр. 62
Какви детски надбавки се полагат на родители на близнаци?
административна практика, стр. 62
При промяна на адреса, приемните семейства запазват статута си, ако уведомят за промяната дирекция “Социално подпомагане”, в която са регистрирани
административна практика, стр. 64
Майка студентка, която работи по трудово правоотношение, няма право на помощ на основание чл. 8а, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца
административна практика, стр. 65
Отпускането на семейните помощи за деца с трайни увреждания не зависи от вида на увреждането, а от степента на увреждане
административна практика, стр. 66
“Коледни добавки” ще получат пенсионерите, чиито пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях са до 300 лв.
авторски материал, стр. 67
Изчисляване на прогнозна пенсия с помощта на електронните услуги на Националния осигурителен институт
административна практика, стр. 68
Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ от осигурените лица
административна практика, стр. 69
Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия
административна практика, стр. 70
Писмо № 94-2385 от 15.09.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 72
Писмо № 94-2571 от 18.09.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 74
Писмо № 94-2509 от 18.09.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 75
Писмо № 94-2627 от 06.10.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 76
Писмо № 94-2256 от 15.09.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 77
Контрол за спазването на Европейската социална харта
авторски материал, стр. 79