ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 10
Особености в уредбата и практиката относно клона на чуждестранно юридическо лице
авторски материал, стр. 5
Запор и принудително изпълнение върху безналични акции
авторски материал, стр. 14
Решение № 36 от 26.05. 2015 г., І т. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 21
Упражняване на права по ценна книга въз основа на съдебно решение за обезсилване (чл. 566 ГПК)
авторски материал, стр. 24
Гражданско дружество. Преглед на съдебната практика относно въпросите на гражданското дружество
авторски материал, стр. 31
Решение № 67 от 27.03.2015 г., I г. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 42
Настоящото изложение е част от книгата „Неизпълнение на договора“ (ИК „Труд и право“), която разглежда в цялост материята на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлагането.
авторски материал, стр. 47
Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
авторски материал, стр. 62
Нови правила за участие на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания в запазените обществени поръчки по чл. 16г ЗОП
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал, стр. 77
Трудности при извършване на проверките на място за установяване нарушения на конкурентното право
авторски материал, стр. 80