ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 10
Ипотека върху незастроен имот – някои въпроси, породени от практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Проблеми на пренаемното отношение
авторски материал, стр. 16
Решение № 223 от 13.10.2014 г., І г.о. на ВКС.
съдебна практика, стр. 27
Учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - частна държавна собственост
авторски материал, стр. 34
Решение № 148 от 1.08.2013 г., І г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 39
Кога имаме „противопоставими“ права на собственост, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 2 ЗКИР
авторски материал, стр. 45
Служебно съединяване на дела за делба, образувани в различни съдилища
авторски материал, стр. 48
Доброволната делба е за предпочитане пред съдебната
авторски материал, стр. 55
Форма на подлежащите на вписване актове
авторски материал, стр. 58
Действащата нормативна уредба на оградите - правни и практически проблеми
авторски материал, стр. 63
Обект и съдържание на авторските права на художника - автор на театрални костюми
авторски материал, стр. 72
Още за процедурата по опозиция от притежатели на нерегистрирана марка срещу заявка за регистрацията й от друго лице
авторски материал, стр. 77