ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 09
Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.
авторски материал, стр. 5
За характера на правото на обезсилване на ценна книга от съда
авторски материал, стр. 10
Изпълнение на путативен кредитор
авторски материал, стр. 21
Решение № 48 от 28.05.2015 г. на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 33
Следва ли ново тълкувателно решение да служи като основание за отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК?
авторски материал, стр. 37
Съобщения и призоваване в изпълнителното производство
авторски материал, стр. 44
Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките - проблеми и разрешения
авторски материал, стр. 57
Техническите спецификации в обществените поръчки
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал, стр. 79
Новите положения в Закона за защита на конкуренцията Въвеждане на контрол върху предприятия с по-силна позиция при договаряне
авторски материал, стр. 82