ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 09
Отчитане на приходи и разходи, свързани с данъчен амортизируем актив, придобит с дарение или целеви средства
авторски материал, стр. 5
Отчитане на сделките за придобиване на материали при митнически режим „активно усъвършенстване с отложено плащане“
авторски материал, стр. 12
Третиране според ЗКПО и ЗДДС на разходи за семинар, представящ дейността на организатора
авторски материал, стр. 23
Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри
авторски материал, стр. 28
Данъкът върху добавената стойност и услугите, свързани с недвижими имоти
авторски материал, стр. 40
Какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот
авторски материал, стр. 50
Процесуално легитимирано ли е гражданско дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него
авторски материал, стр. 55
Новите положения в Закона за митниците
авторски материал, стр. 63
Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките
авторски материал, стр. 74
Казус: Ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
авторски материал, стр. 88
Казус: Данъчно третиране на задатъка при сделки с недвижимо имущество
авторски материал, стр. 88
Казус: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкова сметка в чужбина
авторски материал, стр. 88
Казус: Определяне на облагаем доход при продажба на недвижимо имущество
авторски материал, стр. 88