ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 09
Отново за „новите – стари“ правила при ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Международна компетентност по трудови дела съгласно разпоребите на Регламент (ЕС) № 1215/2012
авторски материал, стр. 12
При какви условия е налице командироване и кога се полагат командировъчни пари
авторски материал, стр. 23
Трудовоправни последици при вливане и сливане на търговски дружества
авторски материал, стр. 30
Променливото работно време вече е законово регламентирано и в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 38
Магия ли е екипната работа
авторски материал, стр. 41
Право на трудово възнаграждение при престой или производствена необходимост
авторски материал, стр. 54
Указание на ИА "ГИТ" относно условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда от Дирекциите „Инспекция по труда“.
административна практика, стр. 58
Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2015 г.
авторски материал, стр. 65
Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31.12.2015 г.
авторски материал, стр. 76
Последните промени в Закона за здравното осигуряване - с поглед към пациента
авторски материал, стр. 79
Пенсионната реформа и промените в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 88