ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 08
Сравнителноправен преглед на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури
авторски материал, стр. 5
За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет res incorporales
авторски материал, стр. 16
Застраховка на финансови загуби - анализ на съдебната практика
авторски материал, стр. 33
Суброгация на застрахователя в правата на застрахования. Обективни предели на встъпването и допълнителни права
авторски материал, стр. 41
Решение № 149 от 16.04.2015 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 52
Искът за вреди, причинени от обезпечение
авторски материал, стр. 55
Освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон - някои практически въпроси
авторски материал, стр. 70
Понятието „професионална компетентност“ с оглед състава на комисията за провеждане на процедура по ЗОП
авторски материал, стр. 80