ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 07
Още за увеличеното заплащане на извънредния труд
авторски материал, стр. 5
Работодателят е длъжен да издаде и предостави на работника или служителя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото му правоотношение, в 14-дневен срок от искането
авторски материал, стр. 9
Писмо № 94-1625 от 16.06.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-1626 от 16.06.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94-1692 от 22.06.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Митове и факти в трудовото законодателство
административна практика, стр. 18
Управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила
авторски материал, стр. 23
На работещите, на които се извършва ежедневен инструктаж, се провеждат и останалите видове инструктаж (включително извънреден)
административна практика, стр. 30
Към настоящия момент няма изменения в изискванията по отношение условията за работа с видеодисплей
административна практика, стр. 31
Ако при преглед специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплей средства за корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури за своя сметка
административна практика, стр. 32
Допълнителен платен годишен отпуск за работа с деца с увреждания и за синдикална дейност
административна практика, стр. 33
За работещи, при които освен специфичен характер на труда е налице и специфична организация на труда се осигурява и безплатна храна и/или добавки към нея
административна практика, стр. 34
Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктаж, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица,
административна практика, стр. 35
Когато на работещия бъде променена длъжността, се променят обстоятелства и фактори, които са предмет както на инструктажа на работното място, така и на извънредния инструктаж. Служебна бележка се издава, само когато се провежда начален инструктаж по безоп
административна практика, стр. 37
Целевите групи на пазара на труда - предизвикателства пред Агенцията по заетостта
авторски материал, стр. 38
Чакащите за личен асистент имат нова възможност да се включат в проекти на общините
административна практика, стр. 46
Повишаване размера на пенсиите от 1 юли 2015 г.
авторски материал, стр. 47
Зачитане за трудов и осигурителен стаж на времето, през което непълнолетно лице е работило
авторски материал, стр. 50
Експертни отговори на важни въпроси по социалното осигуряване - Становища на Националния осигурителен институт
административна практика, стр. 51
Решения на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност на ЕС при тълкуване на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно обезщетенията за безработица
авторски материал, стр. 61
Данъчно облагане на трудови и нетрудови доходи при пребиваване в страна от Европейския съюз
авторски материал, стр. 73
Второ редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
авторски материал, стр. 76
Правно положение на кметовете и общинските съветници
авторски материал, стр. 88