ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 07
Относно последните изменения в Международните стандарти за финансово отчитане
авторски материал, стр. 5
Финансовите отчети - задължения и отговорности в случаи на измами
авторски материал, стр. 14
Относно несъвършенствата в ЗКПО при данъчното третиране на задълженията
авторски материал, стр. 24
Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 31
Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС
авторски материал, стр. 44
Необжалваеми актове по ДОПК
авторски материал, стр. 51
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 61
Относно промените в правната уредба на застраховането и въвеждането на Директива „Платежоспособност II“
авторски материал, стр. 67
Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове
авторски материал, стр. 76
Казус: Липса на ДДС идентификационен номер у получателя по ВОД
авторски материал, стр. 88
Казус: Реквизити на товарителницата
авторски материал, стр. 88