ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 06
Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал, стр. 5
Задължения след годишното счетоводно приключване
авторски материал, стр. 9
Относно изискването за договорно отношение с командированото лице, регламентирано в чл. 33 ЗКПО
авторски материал, стр. 22
Осигуряване и данъчно облагане по ЗДДФЛ на командирован служител в държава - членка на Европейския съюз за период, превишаващ 24 месеца
административна практика, стр. 31
Промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.
авторски материал, стр. 35
Регистрация, отчетност, срокове и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за доставки по чл. 21, ал. 6 ЗДДС – 2
авторски материал, стр. 44
Промените в Закона за местните данъци и такси относно ползване на зоните за паркиране
авторски материал, стр. 55
Започване, спиране и прекратяване на принудителното изпълнение
авторски материал, стр. 58
Третиране по реда на ЗМ и ЗДДС на вноса на стоки на ниска стойност от трета страна, без митническа декларация
авторски материал, стр. 64
Комитетът за подбор в кредитните институции
авторски материал, стр. 72
Казус: Определяне на датата на упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
авторски материал, стр. 88
Казус: Документиране на доставки от дружество, регистрирано за прилагане на „режим в Съюза“
авторски материал, стр. 88
Казус: Анулиране на фактура или известие към фактура
авторски материал, стр. 88
Казус: Определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 ЗДДС
авторски материал, стр. 88