ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 05
Промени, настъпили в недвижими имоти, в хода на започнати принудителни изпълнения
авторски материал, стр. 5
Решение № 32 от 20.02.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 17
Решения на общинските съвети, подлежащи на оспорване и съдебен контрол
авторски материал, стр. 21
За ползването на пасищата, мерите и ливадите от държавния и от общинския поземлен фонд
авторски материал, стр. 32
Развитие на производството по съдебна делба при бездействие на страните
авторски материал, стр. 47
Решениие № 246 от 17.12.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 52
Ролята на нотариуса при съставянето и обявяването на завещанието
авторски материал, стр. 56
Актуални въпроси на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53 ЗКИР
авторски материал, стр. 64
Авторскоправни специфики при формулирането на общи условия за сайт
авторски материал, стр. 73
Анализ на някои тълкувания на Съда на ЕС относно правната закрила на регистрираните и нерегистрираните промишлени дизайни
авторски материал, стр. 85