ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 05
Консолидация - вътрешногрупови печалби или загуби от продажба на дълготрайни активи
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна
авторски материал, стр. 13
Третиране на данъчни амортизируеми активи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане - Въпроси от практиката
авторски материал, стр. 22
Какви са възможностите за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация
авторски материал, стр. 29
Новият данъчен режим по ЗДДС за доставките на услуги, извършвани по електронен път, далекосъобщителни и радио-телевизионни услуги – 1
авторски материал, стр. 36
Определяне и дължимост на таксата за битови отпадъци
авторски материал, стр. 51
За данъчните аспекти на понятието „опрощаване на задължения“
авторски материал, стр. 57
Застраховане на финансови рискове
авторски материал, стр. 71
Новият Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
авторски материал, стр. 79
Казус: Дължимост на туристически данък при доставка на услуга по настаняване в хотел
авторски материал, стр. 88
Казус: Определяне на данъчната основа на доставката, заедно с дължимите данъци и такси
авторски материал, стр. 88
Казус: Счетоводно отчитане и данъчно третиране на дейността на клон на предприятие
авторски материал, стр. 88
Казус: Формиране на данъчната основа при продажба на недвижим имот, и дължимост на данъци и такси
авторски материал, стр. 88