ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 04
Обезщетение, дължимо от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 5
Право на командировъчни пари на шофьорите, съгласно Наредбата за командировките в страната и § 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г.
авторски материал, стр. 14
Условията за получаването на бонуси следва да са определени с вътрешните правила за работната заплата в предприятието въз основа на установени ясни критерии
авторски материал, стр. 17
Писмо № 94-802 от 21.03.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 92-157 от 23.02.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94-471 от 23.02.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 26-91 от 16.03.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Информационен обзор за достигнатата средна работна заплата през последното тримесечие на 2014 г. по области на страната
административна практика, стр. 28
Превенция на риска “Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво”
авторски материал, стр. 28
При бедствие работещите имат право на обезщетение, а работодателите - да им предоставят платен отпуск заради принудителен престой
административна практика, стр. 38
Работа с дисплей
административна практика, стр. 40
Когато няма корекция на зрението, установена след преглед при специалист, “защитни очила” като вид лично предпазно средство за работа с компютър не са предвидени по реда на Наредба № 7 от 2005 г.
административна практика, стр. 41
Работодателят има задължение да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние
административна практика, стр. 42
Не е необходимо да се провежда ежедневен инструктаж на шофьорите на ученически автобуси
административна практика, стр. 43
Когато работодателят е поддържал застраховка в полза на работещия за риска “трудова злополука”, получената застрахователна сума от последния се приспада от обезщетението, дължимо от работодателя по чл. 200 КТ
административна практика, стр. 44
Не е необходимо служителите в офис, които използват компютър и ксерокс, да притежават квалификационна група по електробезопасност
административна практика, стр. 45
Операция “Нови алтернативи” подобрява достъпа до основни социални и здравни услуги за хората с увреждания и самотни болни възрастни хора
административна практика, стр. 47
Пакет от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система
авторски материал, стр. 49
Изисквания за минимална възраст и осигурителен стаж при пенсиониране на военни и полиция в ЕС и НАТО
административна практика, стр. 56
Националният осигурителен институт стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г.
административна практика, стр. 63
Наемане на персонал в Европа
авторски материал, стр. 75