ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 04
Относно ролята на ИДЕС в развитието на счетоводната професия в България
авторски материал, стр. 5
Счетоводни и данъчни аспекти при отчитането на стоките в бюджетните организации
авторски материал, стр. 10
Промените в ЗКПО, свързани с преотстъпване на корпоративен данък от земеделски стопани - юридически лица
авторски материал, стр. 15
Изменения в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани
авторски материал, стр. 23
Решение № 3667 от 01.04.2015 г. на ВАС, VІІ отд.
съдебна практика, стр. 27
Контрол върху стоки с висок фискален риск
авторски материал, стр. 37
Моралните вреди при застраховките на отговорности
авторски материал, стр. 51
Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 63
Казус: Оповестяване на справедлива стойност, когато тя не е последващата оценка
авторски материал, стр. 88
Казус: Третиране по ЗДДС на разходите за транспорт, направени от работодателя, във връзка с неговите работници и служители
авторски материал, стр. 88
Казус: Третиране по ЗДДС на разходите на работодателя за столово хранене
авторски материал, стр. 88
Казус: Данъчен режим по ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, извършени от работодателя
авторски материал, стр. 88