ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 03
Отговорност на акционерно дружество за неточност на информация, съдържаща се в проспекта за записване на акции
авторски материал, стр. 5
Съществуват ли дружествени дялове в събирателното дружество?
авторски материал, стр. 11
Скрити вземания в приватизационния процес
авторски материал, стр. 17
Решение № 184 от 04.03. 2014 г. на ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 30
Действие на прехвърлянето (цесията) на вземане върху арбитражна клауза
авторски материал, стр. 34
Решение № 227 от 07.01. 2015 г. на ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 46
Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон
авторски материал, стр. 50
„Непредвидени обстоятелства“ по ЗОП и ППЗОП
авторски материал, стр. 59
Твърде големи, за да спазват правилата на конкуренцията
авторски материал, стр. 70
Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК - Особености и видови характеристики
авторски материал, стр. 88