ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 03
Прилагане на съответните образци на трудови книжки през периода 1951-1993 г.
авторски материал, стр. 5
Оформяне на правото на ползване на основен платен годишен отпуск в размер на 26 работни дни на работници и служители с 50 и над 50 на сто трайно загубена работоспособност
авторски материал, стр. 6
Писмо № 66-325 от 25.08.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 62-47 от 29.08.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94-2630 от 12.09.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 26-644 от 12.09.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94-3011 от 14.11.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Минимални ставки, работно време и отпуски в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство за 2014 и 2015 г.
административна практика, стр. 18
Мускулно-скелетните смущения, свързани с трудовия процес - превенция и отговорности
авторски материал, стр. 34
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - стъпка към повишаване пригодността за заетост и успешната интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица
авторски материал, стр. 45
Промени в подзаконови нормативни актове в областта на социалното осигуряване
авторски материал, стр. 55
Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
авторски материал, стр. 63
Промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 67
Пенсионни реформи в някои европейски страни - ключови промени и успешни решения
авторски материал, стр. 70