ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 03
Документиране и отчитане на ДДС като допустим разход по проекти на оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС
авторски материал, стр. 5
Добри счетоводни практики - уместните стъпки за годишното счетоводно приключване
авторски материал, стр. 15
Новите данъчни облекчения в закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 29
Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени по повод измененията в ЗДДС
авторски материал, стр. 36
Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2014 и началото на 2015 г. - Преглед на практиката на СЕС по преюдициални запитвания в областта на данъчното право
авторски материал, стр. 40
Особености на облагането на недвижимите имоти и превозните средства по реда на ЗМДТ
авторски материал, стр. 47
Заповед № ЗМФ-126 от 13.02.2015 г. на министъра на финансите
административна практика, стр. 54
Прекратяване на договорите за застраховка на имущество
авторски материал, стр. 56
Какво означава програмата на ЕЦБ за покупки на държавен дълг на вторичния пазар и как тя ще се отрази на България
авторски материал, стр. 63
Казус: Закупуване на стоки от държава - членка на ЕС, след тяхната междинна обработка извън България
авторски материал, стр. 88
Казус: Определяне на датата, от която тече 15-дневният срок за издаване на протокол за осъществено вътреобщностно придобиване на стоки
авторски материал, стр. 88
Казус: Документиране и осчетоводяване на продажбата на дълготрайни материални активи
авторски материал, стр. 88
Проблеми на имущественото санкциониране по ЗАНН и задължителната сила на тълкувателните актове на ВАС - Коментар на Тълкувателно решение № 3 от 2014 г. на ВАС
авторски материал, стр. 88