ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2015 г."
Тълкувателно решение № 10 от 27.11.2014 г. на ОСГК
съдебна практика, стр. 252
Тълкувателно решение № 8 от 31.10.2014 г. на ОСГК
съдебна практика, стр. 257
Тълкувателно решение № 2 от 12.12.2013 г. на ОСГК
съдебна практика, стр. 260
Тълкувателно решение № 4 от 28.11.2013 г.на ОСГК
съдебна практика, стр. 266
Решение № 467 от 31.01.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 270
Решение № 53 от 19.03.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 274
Решение № 7 от 4.02.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 276
Решение № 99 от 25.04.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 279
Решение № 85 от 29.04.2014 г.на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 281
Решение № 60 от 5.03.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 284
Решение № 270 от 24.03.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 288
Решение № 19 от 18.02.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 291
Решение № 65 от 15.04.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 294
Решение № 347 от 16.01.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 298
Решение № 291 от 2.04.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 300
Решение № 13 от 5.02.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 303
Решение № 22 от 4.02.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 306
Решение № 250 от 13.02.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 308
Решение № 6 от 6.03.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 311
Решение № 66 от 12.02.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 313
Решение № 364 от 4.04.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 316
Решение № 255 от 21.01.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 318
Решение № 15 от 7.02.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 322
Решение № 254 от 20.01.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 324
Писмо № 26-38 от 15.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 331
Писмо № 26-587 от 12.08.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 332
Писмо № 26-521 от 15.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 335
Писмо № 26-556 от 29.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 337
Писмо № 94-4554 от 11.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 340
Писмо № 94-1979 от 26.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 341
Писмо № 94-766 от 11.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 342
Писмо № 94-1587 от 22.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 343
Писмо № 94-201 от 24.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 344
Писмо № 94-258 от 29.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 345
Писмо № 94-1534 от 19.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 345
Писмо № 94-1963 от 26.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 347
Писмо № 66-245 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 348
Писмо № 26-340 от 29.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 349
Писмо № 17-107 от 13.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 351
Писмо № 92-359 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 352
Писмо № 67-38 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 353
Писмо № 67-22 от 15.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 354
Писмо № 94-1977 от 10.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 355
Писмо № 26-478 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 356
Коментар по трудови отношения - Обществени отношения, непосредствено свързани с трудовите отношения, които урежда Кодексът на труда - 2015 г.
авторски материал, стр. 358
Коментар по трудови отношения - Състав на Общото събрание на работниците и служителите и събранието на пълномощниците и отношението между тях - 2015 г.
авторски материал, стр. 359
Коментар по трудови отношения - Отраслови съвети за тристранно сътрудничество - 2015 г.
авторски материал, стр. 363
Коментар по трудови отношения - Представителни организации на работниците и служителите - 2015 г.
авторски материал, стр. 367
Коментар по трудови отношения - Представителни организации на работодателите - 2015 г.
авторски материал, стр. 371
Коментар по трудови отношения - Проверка на изискванията за представителност на синдикалните и работодателски организации (чл. 36а КТ) - 2015 г.
авторски материал, стр. 376
Коментар по трудови отношения - Съотношение между различните видове колективни трудови договори според равнището, на което се сключват, и техния обхват - 2015 г.
авторски материал, стр. 381
Коментар по трудови отношения - Сключване и прекратяване на трудов договор от по-горестоящия на работодателя орган - 2015 г.
авторски материал, стр. 382
Коментар по трудови отношения - Споразумение за допълване на съдържанието на трудовото правоотношение, възникнало от избор и конкурс (чл. 107 КТ) - 2015 г.
авторски материал, стр. 385
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор за изпитване - 2015 г.
авторски материал, стр. 387
Коментар по трудови отношения - Недействителност на трудовия договор - 2015 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по трудови отношения - Отношения между страните при недействителност на трудовия договор - 2015 г.
авторски материал, стр. 393
Коментар по трудови отношения - Допълнителни трудови възнаграждения на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2015 г.
авторски материал, стр. 394
Коментар по трудови отношения - Забрана за полагане на допълнителен труд - 2015 г.
авторски материал, стр. 397
Коментар по трудови отношения - Трудов договор за работа през определени дни от месеца - 2015 г.
авторски материал, стр. 399
Коментар по трудови отношения - Съотношение между основния трудов договор и трудовия договор за допълнителен труд - 2015 г.
авторски материал, стр. 404
Коментар по трудови отношения - Изменение на характера на работата - 2015 г.
авторски материал, стр. 408
Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя - 2015 г.
авторски материал, стр. 410
Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или в концесия - 2015 г.
авторски материал, стр. 415
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя при изпращане на работника или служителя на работа зад граница - 2015 г.
авторски материал, стр. 417
Коментар по трудови отношения - Задълженията на работодателя след възникване на трудовото правоотношение, но преди постъпване на работа - 2015 г.
авторски материал, стр. 419
Коментар по трудови отношения - Ненормиран работен ден - 2015 г.
авторски материал, стр. 423
Коментар по трудови отношения - Почивки в работния ден - 2015 г.
авторски материал, стр. 427
Коментар по трудови отношения - Допълнителен платен годишен отпуск при специфични условия на труд - 2015 г.
авторски материал, стр. 429
Коментар по трудови отношения - Отпуск на синдикални дейци - 2015 г.
авторски материал, стр. 431
Коментар по трудови отношения - Отпуск за приемен изпит в учебно заведение - 2015 г.
авторски материал, стр. 434
Коментар по трудови отношения - Критерии за определяне вида на дисциплинарното наказание - 2015 г.
авторски материал, стр. 436
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за изслушване или искане за писмени обяснения от провинилия се работник или служител - 2015 г.
авторски материал, стр. 438
Коментар по трудови отношения - Определяне на обезщетението за недопускане от работодателя на незаконно уволнения работник или служител на работата, на която е възстановен - 2015 г.
авторски материал, стр. 441
Коментар по трудови отношения - Трудов договор с уговорка за обучение - 2015 г.
авторски материал, стр. 443
Коментар по трудови отношения - Завършване на обучението по трудов договор с уговорка за обучение - 2015 г.
авторски материал, стр. 446
Коментар по трудови отношения - Задължение за работа и отговорност за неговото неизпълнение при трудовия договор за обучение по време на работа - 2015 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по трудови отношения - Договорът за стажуване - нов вид трудов договор - 2015 г.
авторски материал, стр. 450
Коментар по трудови отношения - Договор за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация - 2015 г.
авторски материал, стр. 461
Коментар по трудови отношения - Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение - 2015 г.
авторски материал, стр. 464
Коментар по трудови отношения - Вътрешно заместване и вътрешно съвместителство - 2015 г.
авторски материал, стр. 467
Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение при престой или производствена необходимост - 2015 г.
авторски материал, стр. 469
Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение за производство на некачествена продукция - 2015 г.
авторски материал, стр. 472
Коментар по трудови отношения - Отказ на работника или служителя да изпълнява възложената работа - 2015 г.
авторски материал, стр. 473
Коментар по трудови отношения - Финансиране на социално-битовото и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието - 2015 г.
авторски материал, стр. 475
Коментар по трудови отношения - Минимална възраст за приемане на работа - 2015 г.
авторски материал, стр. 476
Коментар по трудови отношения - Установяване бременността от работничка или служителка пред работодателя - 2015 г.
авторски материал, стр. 480
Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение на трудоустроен или на лица с трайно намалена работоспособност - 2015 г.
авторски материал, стр. 481
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с работник или служител, който постъпва на работа по трудово правоотношение, възникнало от избор или конкурс - 2015 г.
авторски материал, стр. 484
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забави да му изплати трудовото възнаграждение - 2015 г.
авторски материал, стр. 486
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато продължава образованието си - 2015 г.
авторски материал, стр. 487
Коментар по трудови отношения - Разнообразие във формите на съкращаване в щата в съдебната практика - 2015 г.
авторски материал, стр. 490
Коментар по трудови отношения - Уволнение с предизвестие по чл. 328 от Кодекса на труда на повече от едно основание в съдебната практика - 2015 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар по трудови отношения - Уволнение при отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място или местност - 2015 г.
авторски материал, стр. 495
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност - 2015 г.
авторски материал, стр. 497
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работник или служител при промени в изискванията за заемане на длъжността, на които не отговаря - 2015 г.
авторски материал, стр. 499
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор - 2015 г.
авторски материал, стр. 502
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при задържане за изпълнение на присъда - 2015 г.
авторски материал, стр. 503
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работник или служител, който откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване - 2015 г.
авторски материал, стр. 505
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работник или служител при установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт - 2015 г.
авторски материал, стр. 506
Коментар по трудови отношения - Представители на работниците и служителите, които се ползват от предварителна закрила при уволнение - 2015 г.
авторски материал, стр. 510
Коментар по трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по предварителната закрила при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда - 2015 г.
авторски материал, стр. 514
Коментар по трудови отношения - Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2013 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд при уволнение поради съкращаване на щата и намаляване обема на работата- 2015 г.
авторски материал, стр. 527
Коментар по трудови отношения - Вписване на отмяната на уволнението, признато за незаконно - 2015 г.
авторски материал, стр. 531
Коментар по трудови отношения - Нови принудителни мерки, налагани от инспекцията по труда - 2015 г.
авторски материал, стр. 532
Коментар по трудови отношения - Административнонаказателна отговорност за нарушения при сключването на трудов договор - 2015 г.
авторски материал, стр. 533
Коментар по трудови отношения - Администратвнонаказателна отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган - 2015 г.
авторски материал, стр. 536
Коментар по трудови отношения - Отмяната на чл. 416, ал. 2 КТ и още за личното връчване на акта за установяване на административно нарушение на трудовото законодателство - 2015 г.
авторски материал, стр. 538
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Изменения и допълнения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2014 г. - 2015 г.
авторски материал, стр. 579
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Превенция на професионалните рискове - 2015 г.
авторски материал, стр. 584
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Здравословни и безопасни условия на труд на работници, предоставени на предприятие ползвател от предприятия, които осигуряват временна работа - 2015 г.
авторски материал, стр. 587
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на работодателя при възникване на сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работещите - 2015 г.
авторски материал, стр. 591
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Национален съвет по условия на труд - 2015 г.
авторски материал, стр. 594
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2014 г. - 2015 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта за 2015 г. - 2015 г.
авторски материал, стр. 657
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Услуги, които могат да ползват по Закона за насърчаване на заетостта лицата, които търсят работа - 2015 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Услуги, които могат да ползват работодателите по Закона за насърчаване на заетостта - 2015 г.
авторски материал, стр. 672
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за откриване на работни места - 2015 г.
авторски материал, стр. 674
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Съдействие за уреждане на колективните трудови спорове от синдикалните и от работодателските организации и от Националния институт за помирение и арбитраж - 2015 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Символичната стачка не е същинска стачка по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - 2015 г.
авторски материал, стр. 688
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Задължения на стачкуващите работници и служители по време на стачка - 2015 г.
авторски материал, стр. 689
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Забрана на стачка в някои органи на държавната власт - 2015 г.
авторски материал, стр. 692
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Спорове по изпълнението на споразуменията и арбитражните решения по колективните трудови спорове - 2015 г.
авторски материал, стр. 695