ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 02
Преобразуване на еднолични търговски дружества с един и същ едноличен собственик на капитала
авторски материал, стр. 5
Решение № 172 от 02.07. 2014 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 12
За злоупотребата с право, произтичащо от търговска сделка
авторски материал, стр. 18
Правото на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя
авторски материал, стр. 27
За лихвата при обезщетението за непозволено увреждане
авторски материал, стр. 35
За приложението на чл. 18, ал. 4 от Закона за частните съдебни изпълнители
авторски материал, стр. 41
Състоянието на неплатежоспособност на търговците – критерии за установяване и начална дата
авторски материал, стр. 57
Някои практически въпроси във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 71
Враждебните придобивания в контекста на конкурентното право
авторски материал, стр. 85
Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК – материалноправни и процесуалноправни аспекти
авторски материал, стр. 88