ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2015 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2015 г. - Общ преглед на промените в ЗКПО - 2015 г.
авторски материал, стр. 137
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2015 г. - Промени в ЗКПО, свързани с данъка, удържан при източника върху доходите на чуждестранни юридически лица - 2015
авторски материал, стр. 139
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2015 г. - Преотстъпване на корпоративен данък - изменения в общите разпоредби по Глава двадесет и втора от ЗКПО - 2015 г
авторски материал, стр. 146
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2015 г. - Изменения, засягащи данъчното облекчение, представляващо минимална помощ - 2015 г.
авторски материал, стр. 148
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2015 г. - Промени в регламентацията на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие - 2015 г.
авторски материал, стр. 156
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2015 г. - Промени в регламентацията на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители - 2015 г.
авторски материал, стр. 165
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2015 г. - Въвеждане на данък върху допълнителните разходи на народните представители - 2015 г.
авторски материал, стр. 171
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2015 г. - Други изменения, необхванати в предходните глави от коментара - 2015 г.
авторски материал, стр. 172
Писмо № 94-00-162 от 10.07.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 174
Писмо № 24-33-43 от 20.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 176
Писмо № 24-34-88 от 29.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 178
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г. - Промени, въведени със ЗИДЗДДС - 2015 г.
авторски материал, стр. 252
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г. - Промени, въведени със ЗДБРБ за 2015 г. – 2015 г.
авторски материал, стр. 267
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г. - Промени, въведени от 01.01.2014 г., но с реално приложение от 01.01.2015 г. – 2015 г.
авторски материал, стр. 268
Писмо № 24-34-79 от 21.07.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 288
Писмо № 24-34-86 от 13.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 294
Писмо № 26-У-34 от 19.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 297
Писмо № 3_2642 от 25.11.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 298
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г. - Новите режими за съкратено обслужване на едно гише - Режим в Съюза – 2015 г.
авторски материал, стр. 466
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г - Новите режими за съкратено обслужване на едно гише - Кратко представяне на режима извън Съюза – 2015 г.
авторски материал, стр. 508
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г - Новите режими за съкратено обслужване на едно гише - Правила, отнасящи се до доставки на услуги по електронен път, услуги по
авторски материал, стр. 511
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г - Други изменения и допълнения - Промени, свързани със специалния ред за начисляване на ДДС при внос на стоки - 2015 г.
авторски материал, стр. 517
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, и в правилника за прилагане на закона, в сила от 01.01.2015 г - Други изменения и допълнения - Промени в чл. 118 ЗДДС, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 201
авторски материал, стр. 522
Писмо № 24-34-72 от 10.07.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 524
Писмо № 24-30-27 от 11.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 526
Писмо № 21-00-14 от 11.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 528
Писмо № 24-34-87 от 15.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 530
Писмо № 24-34-47 от 19.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 532
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Средства за измерване и контрол върху акцизните стоки - 2015 г.
авторски материал, стр. 669
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване от облагане с акциз на енергийните продукти за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове - 2015 г.
авторски материал, стр. 675
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада правото на възстановяване на акциз за електрическа енергия на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - 2015 г.
авторски материал, стр. 676
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване за потребление при прекратяване действието на удостоверение за освободен от акциз краен потребител (ОАКП) - 2015 г.
авторски материал, стр. 676
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти - 2015 г.
авторски материал, стр. 677
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада възможността за смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, освободени от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ - 2015 г.
авторски материал, стр. 677
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Разширяване на забраните относно тежките горива и маркираните горива - 2015 г.
авторски материал, стр. 678
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Нови забрани и ограничения относно енергийните продукти за отопление- 2015 г.
авторски материал, стр. 678
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени на акцизната ставка за цигарите от 01.01.2016 г. - 2015 г.
авторски материал, стр. 679
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени относно отпадъците от тютюн - 2015 г.
авторски материал, стр. 679
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Срок за представяне на отчет за получени бандероли от лицата по чл. 76в от закона - 2015 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в изискванията за извършване на търговия с тютюневи изделия - 2015 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване за потребление от обект за винопроизводство на малък винопроизводител - 2015 г.
авторски материал, стр. 681
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Спиране на производството по издаване на лиценз или удостоверение за регистрация - 2015 г.
авторски материал, стр. 681
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Попълване на справка-декларацията от физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол ферментирали материали от грозде и плодове - собствено производство, преди началот
авторски материал, стр. 681
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада изискването за поставяне на бандерол върху хранителни добавки - 2015 г.
авторски материал, стр. 681
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Прецизиране на солидарната отговорност при данъчно задължените лица - 2015 г.
авторски материал, стр. 682
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Ред за внасяне на дължимия акциз в случаите на ревизионно производство - 2015 г.
авторски материал, стр. 682
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в изискванията към лицензираните складодържатели, регистрираните получатели и регистрираните лица, извършващи дейности с електрическа енергия и природен газ - 2015 г.
авторски материал, стр. 682
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Срок за освобождаване на предходното обезпечение - 2015 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Въвеждане на срок в процедурата за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи - 2015 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Разширяване на реквизитите на данъчните документи по ЗАДС - 2015 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Нов процесуален ред относно установени задължения за акциз за стоки - предмет на нарушение по ЗАДС- 2015 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Предоставяне на информация за издадените ревизионни актове - 2015 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Разширяване обхвата на контрола върху акцизните стоки - 2015 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Анулиране на акцизен данъчен документ - 2015 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Регулиране на статута на отнетите в полза на държавата акцизни стоки - 2015 г.
авторски материал, стр. 685
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г. - Отпадане на декларирането на пътни превозни средства – 2015 г.
авторски материал, стр. 762
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Създаване на централизирана база данни по местни данъци и такси – 2015 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Подаване на декларации по електронен път – 2015 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Задължение за съобщаване на данъка – 2015 г.
авторски материал, стр. 765
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Промяна на началото на срока за плащане на данъка върху недвижимите имоти – 2015 г.
авторски материал, стр. 771
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Определяне на лицата, които подават декларации за имущества, освободени от данък – 2015 г.
авторски материал, стр. 772
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Освобождаване от данък на електрически мотоциклети и мотопеди – 2015 г.
авторски материал, стр. 777
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Отлагане на забраната за определяне размера на таксата върху данъчната оценка, балансовата стойност или пазарната цена на имота – 2015 г.
авторски материал, стр. 777
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Изготвяне на методика за разходите и основите за определяне на таксата за битови отпадъци – 2015 г.
авторски материал, стр. 778
Писмо № 3_1488 от 13.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 779
Писмо № 26-Т-251 от 26.09.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 780
Писмо № 07-00-220 от 30.09.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 783
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Плащане по видове задължения – 2015 г.
авторски материал, стр. 786
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Най-старото задължение се определя към датата на плащане – 2015 г.
авторски материал, стр. 787
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Уреждане на заварените случаи – 2015 г.
авторски материал, стр. 788
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Електронно деклариране – 2015 г.
авторски материал, стр. 789
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Давност преди въвеждането на „единната сметка“ – 2015 г.
авторски материал, стр. 789
Писмо № 94-М-359 от 06.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 791
Писмо № 20-00-167 от 07.08.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 793
Писмо № 24-28-1140 от 09.10.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 795