ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 01
Превръщане на акционерно дружество в еднолично акционерно дружество
авторски материал, стр. 5
Наследяване и завет на безналични акции
авторски материал, стр. 15
Потребителският кредит след промените в ДВ, бр. 35/2014 г.
авторски материал, стр. 25
Обхват на приключващото нетиране по Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал, стр. 33
Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит?
авторски материал, стр. 46
Решение № 81 от 08.07.2014 г. на ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 56
Участие на конкуриращи кредитори в защита на длъжника в производствата по чл. 694 ТЗ
авторски материал, стр. 58
Използването на опции при възлагане на обществени поръчки според Методическите указания на Агенцията по обществени поръчки
авторски материал, стр. 72
Google търсене - Нарушават ли се правилата на конкуренцията?
авторски материал, стр. 81