ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 01
Имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя
авторски материал, стр. 5
Освобождаване от длъжност на председател на производствена кооперация по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ
авторски материал, стр. 14
Административнонаказателна отговорност за нарушения при сключване на трудовия договор
авторски материал, стр. 17
През отпуск служителят може да се труди на пълен работен ден
авторски материал, стр. 20
Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип
авторски материал, стр. 22
Нови размери на минималната работна заплата за 2015 г. и основни плащания, обвързани с нея
авторски материал, стр. 27
Изискванията по пожарна безопасност като съставна част на ЗБУТ
авторски материал, стр. 37
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от началото на 2015 г.
авторски материал, стр. 45
Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
авторски материал, стр. 48
Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2015 г.
авторски материал, стр. 59
От 1 януари 2015 г. не се изисква прекратяване на осигуряването за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 68
Законът за бюджета на НЗОК за 2015 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през годината
авторски материал, стр. 72