ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 12
Следва ли да бъдат изпълнявани платежни нареждания, приети за сетълмент от банката преди поставянето й под специален надзор?
авторски материал, стр. 5
Решение № 26 от 13.06.2014 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 13
Погасителна давност при застраховка на договорна отговорност
авторски материал, стр. 17
Прихващането по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 26
Решение № 30 от 11.08. 2014 г. на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 38
Кредиторът с учреден особен залог не е присъединен по право взискател в индивидуалното принудително изпълнение
авторски материал, стр. 43
Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ
авторски материал, стр. 48
Основанията за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 4-7 ЗОП
авторски материал, стр. 56
Предприятия с господстващо положение
авторски материал, стр. 65