ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 12
Изменения в Международните счетоводни стандарти, засягащи годишния финансов отчет за 2014 г.
авторски материал, стр. 5
Проверката на годишния финансов отчет на предприятието и отговорността на одитора
авторски материал, стр. 16
Предстоящи промени в Декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г.
авторски материал, стр. 19
Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по отдаване под наем на недвижим имот
авторски материал, стр. 35
Становище № 26-Т-251 от 26.09.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 39
Условия и ред за извършване на ревизия при укрити приходи или доходи
авторски материал, стр. 45
Как се изгражда имиджът на застрахователя, или коя е най-добрата реклама
авторски материал, стр. 51
Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 56